Sztuczna ściana wspinaczkowa na Zielonej

Po zajęciach, pracy, lekcjach w celu odstresowania można wybrać się na ścianę wspinaczkową przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona. Wjazd za free. Obiekt oferuje nam 10 metrową ścianę główną z około 9 wariantami dróg wspinaczkowych oraz dwa baldy. Do dyspozycji jest również zadaszone, 20-osobowe grillowisko, przy którym popas po wspinie to sama przyjemność. Cóż – zawsze to jakaś alternatywa dla skał w tygodniu!

Po zajęciach, pracy, lekcjach w celu odstresowania można wybrać się na ścianę wspinaczkową przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona. Wjazd za free. Obiekt oferuje nam 10 metrową ścianę główną z około 9 wariantami dróg wspinaczkowych oraz dwa baldy. Do dyspozycji jest również zadaszone, 20-osobowe grillowisko, przy którym popas po wspinie to sama przyjemność. Cóż – zawsze to jakaś alternatywa dla skał w tygodniu!

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

1. Ściana Wspinaczkowa jest elementem infrastruktury obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona będącego w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 29. Tel. (32) 261 20 10, www.csir.pl.

2. Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać:

 • osoby pełnoletnie tzn. mające ukończony 18 rok życia,
 • osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ściany pod bezpośrednim nadzoremrodziców lub opiekunów prawnych, dozwolone jest upoważnienie do sprawowaniaopieki udzielone operatorowi sztucznej ściany wspinaczkowej,
 • w przypadku korzystania ze ściany wspinaczkowej przez osoby niepełnoletnie wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego zawierająca imię, nazwisko korzystającego oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy opiekuna.

3. Wspinanie odbywa się pod nadzorem operatora ściany wspinaczkowej (nie dotyczy osóbo uprawnieniach instruktorskich). Dopuszcza się możliwość samodzielnego wspinania przez osoby pełnoletnie po odpowiedniej weryfikacji umiejętności wspinaczkowych przez operatora ściany wspinaczkowej. W każdym wypadku decyzjom operatora należy się bezwzględnie podporządkować.

4. Za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas wspinaczki, nie spowodowane zaniedbaniami zarządcy obiektu lub operatora ściany wspinaczkowej, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze ściany wspinaczkowej, w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.

5. Osoba uszkadzająca lub niszcząca ściankę ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

6. Zasady wspinania:

 • Wspinaczka dozwolona jest wyłącznie z asekuracją w uprzęży biodrowej używanej w zgodzie z instrukcją obsługi i użytkowania opracowaną przez producenta uprzęży –nie dotyczy części bulderowej i wspinania do wysokości 3m. (tj. do przerywanej linii zaznaczonej na powierzchni ściany).
 • Podczas wspinania podłoże pod ścianą musi być wolne od wszelkich przedmiotów i osób.
 • Zabronione jest wspinanie się pod kimś, grozi to kolizją w przypadku odpadnięcia. Dotyczy to zarówno wspinania z liną jak i bulderingu.d. Na ścianie dozwolone są dwa rodzaje wspinania z asekuracją, tzw. wspinaczka „na wędkę” lub wspinaczka „z dolna asekuracją”. Osoby początkujące mogą wspinać się najpierw tylko „na wędkę”.
 • Do wspinania z dolną asekuracją wolno używać tylko liny dynamicznej lub półdynamicznej.
 • Osoba wspinająca się „z dolną asekuracją” wpina linę do punktów asekuracyjnych zainstalowanych na ścianie. Niedopuszczalne jest opuszczanie podczas wspinaczki niektórych punktów asekuracyjnych poprzez nie  wpinanie się do nich.
 • Asekuracja jest przeprowadzana za pomocą liny wspinaczkowej przy użyciu przyrządu asekuracyjnego (np. „gri gri”, „kubek” itp.), który obsługuje osoba asekurująca.
 • Linę do uprzęży należy wiązać za pomocą węzła „ósemki”, przedstawionego na rysunku, przestrzegając instrukcji producenta uprzęży.
 • Osoba asekurująca musi zachować maksymalną uwagę dlatego nie wolno jej w tym przeszkadzać. Uczniowie oraz osoby niedoświadczone w asekuracji powinny stosować dodatkową asekurację (osoba trzecia trzymająca linę za przyrządem asekuracyjnym).
 • Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5-raza więcej niż osoba asekurująca!
 • Wspinający powinien trzymać się linii prostej pod górnym punktem asekuracyjnym (±1,5 m), tak aby w przypadku odpadnięcia uniknąć ruchu wahadłowego i możliwości potłuczeń.
 • Nigdy nie zapinać dwóch lin w jeden karabinek w ekspresach i w karabinkach wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch lin naraz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny!
 • Liny używane do asekuracji powinny być mocowane zawsze za pomocą karabinka (układ indywidualnej asekuracji górnej) lub ekspresu (w punktach asekuracyjnych.
 • Nigdy nie chwytać palcami za punkty asekuracyjne! Grozi zranieniem!
 • Przed rozpoczęciem wspinania każdy wspinający się powinien sprawdzić czy: -Prawidłowo zawiązano węzeł łączący linę z uprzężą, Zakręcono karabinki, Asekuracja została prawidłowo zawieszona.

7. Postanowienia szczegółowe: (lub inne szczególne wymogi użytkowania dla ścian wewnętrznych)

 • Zabronione jest wspinanie przy prędkości wiatru powyżej 10m/s
 • Zabronione jest korzystanie ze ściany (wspinanie, zakładanie asekuracji itp.) przy oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i wyładowań atmosferycznych itp. c. Zabronione jest wspinanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

O zauważonych uszkodzeniach należy natychmiast informować Instruktora/operatora prowadzącego zajęcia. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać zauważone uszkodzenia (pęknięcia) i obluzowanie się chwytów wspinaczkowych.

8. UWAGI KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub osób. Przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu. Załącznikami do niniejszego regulaminu (udostępnianymi na wniosek wspinacza) mogą być producenckie instrukcje obsługi wyposażenia wspinaczkowego, które jest dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Źródło: http://csir.pl/obiekty-7-Centrum_Sportow_Letnich_i_Wodnych_w_Parku_Zielona.html