Statut

STATUT SPELEOKLUBU DĄBROWA GÓRNICZA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „SPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZA” – zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów mieści się w Dąbrowie Górniczej.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 – tekst jednolity) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

1. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Stowarzyszenie może używać w kontaktach z podmiotami zagranicznymi łącznie z nazwą określoną w § 1, jej odpowiedników w innych językach. Może posługiwać się również nazwą skróconą „SDG”.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególnym terenem działania Stowarzyszenia są góry oraz rejony krasowe, jaskiniowe i wspinaczkowe w Polsce i na świecie.

§ 5

1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna i wolontariat jej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego.

§ 7

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnym profilu działania.

2. Decyzję w sprawie przystąpienia oraz wystąpienia z organizacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, podejmuje Walne Zebranie Członków, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:

1. prowadzenie działalności sportowej, naukowej, edukacyjnej i innej: służącej poznawaniu jaskiń, rejonów jaskiniowych, gór i rejonów wspinaczkowych w Polsce i na świecie;

2. inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji wiedzy o górach, jaskiniach, a także wszelkich sportach i innej działalności tam uprawianej;

3. propagowanie aktywnego wypoczynku;

4. propagowanie kultury i bezpieczeństwa uprawiania działalności górskiej oraz zasad ochrony przyrody;

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie wypraw i obozów eksploracyjnych, naukowych, sportowych oraz turystyczno – krajoznawczych i innych

2. prowadzenie szkoleń, kursów specjalistycznych i obozów szkoleniowych;

3. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania, lub tylko zainteresowanych celami Stowarzyszenia;

4. podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

5. działalność publicystyczną i wydawniczą w zakresie zagadnień związanych z jaskiniami, górami oraz działalnością tam prowadzoną;

6. podejmowanie i organizowanie akcji edukacyjnych, promocyjnych oraz wydarzeń artystycznych i spotkań mających na celu upowszechnienie działalności Stowarzyszenia;

7. organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów i konferencji popularyzujących cele Stowarzyszenia;

8. prowadzenie działalności poznawczej, rekreacyjnej i innej;

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawione praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego prawa wyborczego.

3. Członkiem Stowarzyszenia może być również, za zgodą przedstawicieli ustawowych, małoletni, który ukończył 12 lat, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Osoby prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków uczestników;

2. członków rzeczywistych;

3. członków weteranów;

4. członków honorowych;

5. członków wspierających;

Członek uczestnik

§ 12

1. Członkiem uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie działać na rzecz ich realizacji.

2. Nabycie praw członka uczestnika Stowarzyszenia następuje w drodze podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały. Uchwała ta zostaje podjęta na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków.

§ 13

1. Członek uczestnik ma prawo uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, a w szczególności ma prawo do:

– uczestniczenia we wszystkich pracach Stowarzyszenia;

– korzystania z lokalu, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia przy realizacji celów statutowych;

– korzystania ze sprzętu i urządzeń zgodnie z regulaminami;

– zgłaszania opinii, postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

– zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków;

– godnego noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz posiadania legitymacji klubowej;

– do biernego prawa wyborczego;

Członek rzeczywisty

§ 14

Członkostwo rzeczywiste nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 2 członków wprowadzających lub członka rzeczywistego Stowarzyszenia przy braku sprzeciwu ze strony członków wprowadzających.

§ 15

1. Wprowadzającym może być każdy członek rzeczywisty Stowarzyszenia zaakceptowany przez Zarząd.

2. Obowiązkiem wprowadzającego jest zapoznać osobę wprowadzana ze statutem Stowarzyszenia;

3. Wprowadzający czuwa nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w ramach działalności osoby wprowadzanej w Stowarzyszeniu. Jest nadto obowiązany informować Zarząd o każdych stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach w zachowaniu osoby wprowadzanej.

§ 16

Członek rzeczywisty ma prawo do:

– brania udziału z głosem stanowiącym na obradach Walnego Zebrania Członków;

– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

– uczestnictwa we wszystkich pracach Stowarzyszenia;

– korzystania z lokalu, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia przy realizacji celów statutowych;

– korzystania ze sprzętu i urządzeń zgodnie z regulaminami;

– zgłaszania opinii, postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

– zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków;

– godnego noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania legitymacji klubowej;

§ 17

Członek uczestnik i członek rzeczywisty Stowarzyszenia są zobowiązani do:

– aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

– świadczenia na rzecz Stowarzyszenia pracy społecznej, w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;

– propagowania celów Stowarzyszenia;

– regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;

Członek honorowy

§ 18

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, w szczególności gdy wniosła wybitny wkład w realizację jego celów statutowych.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków, na podstawie wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub grupę nie mniejszą niż 1/3 członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkowie honorowi zachowują dotychczas nabyte prawa członka Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają bierne prawo wyborcze.

Członek weteran

§ 20

1. Członkiem weteranem może być członek uczestnik lub członek rzeczywisty zasłużony dla Stowarzyszenia, który zadeklaruje chęć na piśmie i otrzyma akceptację Zarządu klubu.

2. Członek weteran ma prawo do:

– uczestnictwa we wszystkich pracach Stowarzyszenia;

– godnego noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania legitymacji klubowej;

§ 21

1. Członek weteran Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

– propagowania celów statutowych Stowarzyszenia;

– corocznego opłacania składek określonych przez Zarząd;

2. Członek weteran nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

Członek wspierający

§ 22

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna, inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, które odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji i zaakceptowaniu przez Zarząd.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 23

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowych oraz innych poniesionych kosztów zgodnie z przepisami prawa.

§ 24

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;

1.2. śmierci członka;

1.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

1.4. pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków;

1.5. członek wspierający może być pozbawiony członkostwa uchwałą Zarządu;

2. W przypadku określonym w pkt. 1.1 oraz 1.3 orzeka Zarząd Stowarzyszenia.

3. O decyzji w sprawie skreślenia bądź wykluczenia właściwy organ powiadamia niezwłocznie członka, podając przyczyny wykluczenia oraz pouczając o prawie do odwołania się do odpowiedniej instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpisu stosownej uchwały (za wyjątkiem pkt. 1.2)

4. Ustanie członkostwa, niezależnie od przyczyny, nie zwalnia od uregulowania zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd Stowarzyszenia;

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia;

§ 26

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Wybór władz następuje spośród wszystkich członków posiadających bierne prawo wyborcze.

3. Ta sama osoba może pełnić określoną funkcję we władzach Stowarzyszenia przez nieograniczoną liczbę kadencji.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie ustawą lub niniejszym statutem do kompetencji innych organów.

3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie posiadający czynne prawo wyborcze.

4. Pozostali członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym.

§ 28

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zwyczajne zebrania odbywają się raz do roku.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego planowanym terminem. W jednym zawiadomieniu można wskazać więcej niż jeden termin, w którym może odbyć się zebranie, na wypadek gdyby w pierwszym terminie zebranie nie było zdolne do podjęcia uchwał, ze względu na brak kworum.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przez Zarząd nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku, a posiedzenie Zarządu w tej sprawie nie później niż w terminie 21 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków w trybie określonym w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.

5. Walne Zebranie obraduje według przyjętego przez siebie porządku obrad.

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje jego Przewodniczący.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, na jaki zwołano zebranie, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania w następnym terminie. Na wniosek chociażby jednej osoby uprawnionej głosowanie musi być tajne.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian;

2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;

3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie pokwitowania ich działalności;

5. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu;

6. podejmowanie uchwał o wstąpieniu do innych organizacji;

7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 30

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 6 członków.

3. Uprawnieni do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych Zarządu są:

– Prezes Zarządu – jednoosobowo;

– Skarbnik – jednoosobowo;

– Pełnomocnik – jednoosobowo w zakresie kompetencji udzielonych przez Zarząd;

– pozostali członkowie Zarządu – dwuosobowo;

4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Zarząd zobowiązany jest do bezzwłocznego przedstawienia członkom Stowarzyszenia sprawozdania z każdego posiedzenia Zarządu w formie zwyczajowo przyjętej dla ogłoszeń władz Stowarzyszenia.

§ 31

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

2. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia członkostwa uczestnika, weterana i wspierającego;

3. podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 28 pkt. 4 niniejszego statutu;

5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

6. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, w tym ustalanie jego budżetu;

7. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania składników majątkowych, zaciągania zobowiązań, w tym o charakterze niemajątkowym w imieniu Stowarzyszenia;

8. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów w imieniu Stowarzyszenia;

9. powoływanie i odwoływanie osób pełniących samodzielne funkcje w Stowarzyszeniu, w tym ustalanie formy ewentualnego zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

10. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika umocowanego do dokonywania określonych przez Zarząd czynności. Pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;

11. składanie sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 32

1. W sprawach spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem, członków Stowarzyszenia może reprezentować pełnomocnik ustanowiony przez Komisję Rewizyjną.

2. Członek Zarządu może złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, składając stosowne oświadczenie Komisji Rewizyjnej.

3. Zarząd może powoływać, do realizacji określonych zadań lub projektów, komisje problemowe, których zadania oraz skład określa uchwała Zarządu. Członkami komisji, z wyłączeniem ich przewodniczącego, mogą być osoby nie należące do Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna.

 

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 członków, w tym z przewodniczącego, który organizuje jej pracę oraz reprezentuje Komisję na zewnątrz.

§ 34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4. prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o głosowanie nad absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 35

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący w terminie do jednego miesiąca od jej wyboru.

5. Walne Zebranie Członków może odwołać przed upływem kadencji Komisję Rewizyjną w całości bądź jej poszczególnych członków, jeżeli nie realizuje ona swoich zadań. Wniosek o odwołanie Komisji bądź jej członka może zgłosić co najmniej 1/4 członków rzeczywistych Stowarzyszenia. Uchwała o odwołaniu Komisji bądź jej członka wymaga większości 2/3 spośród obecnych uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek i dochody Stowarzyszenia

§ 36

Majątek stowarzyszenia stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działania, które służą do realizacji statutowych celów.

§ 37

Stowarzyszenie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 38

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, opłaty wpisowej, darowizn, spadków i zapisów, dotacji, środków otrzymanych od sponsorów, z dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, z dochodów z własnej działalności gospodarczej.

§ 39

Dochody określone w § 38 mogą być użyte na realizację dowolnego z celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd jest powołanym do składania oświadczeń w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Zarząd odrzuci spadek jeśli długi spadkowe przewyższają wartość składników majątkowych spadku.

§ 40

Wysokość składek członkowskich określa uchwała Zarządu.

§ 41

Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane na jego rachunku bankowym, w kasie Stowarzyszenia lub w depozycie.

§ 42

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 44

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 45

1. Uchwalenie lub zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia może zostać podjęta jedynie wówczas, gdy głosowanie nad nimi umieszczono w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania należy dołączyć projekty wspomnianych uchwał.

3. Do złożenia wniosku w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia uprawnieni są wyłącznie – Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna bądź grupa przynajmniej 1/4 członków uprawnionych do głosowania.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

5. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia, chyba, że uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 – tekst jednolity).