Otwarte Zawody Wspinaczkowe 3 maja 2014

REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH

OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS OTWARTYCH ZAWODÓW
WE WSPINACZCE SPORTOWEJ 3 maja 2014

1. Organizator:
SPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZA z siedzibą przy ul. 3-go Maja 12

2. Termin zawodów i miejsce zawodów:
03.05.2014 godzina 18:00
Ścianka wspinaczkowa Park Zielona ul.Letnia 9

3. Kategorie:
– Kobiety
– Mężczyźni
Zawody są przeznaczone dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 r.ż. mogą startować tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, powyżej 16 r.ż. muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.4.WAŻNE!!!
Uprawianie wspinaczki może stwarzać ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z powyższym uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania w/w regulaminów oraz wszelkich poleceń obsługi zawodów.
1.Wszystkie drogi są pokonywane z górną asekuracją i asekurowane z ziemi przez obsługę zawodów. Do asekuracji używane są liny pojedyncze statyczne z atestami CE i UIAA.
2.Górne stanowisko asekuracyjne zamontowane jest w taki sposób, aby lina nie pomagała, nie przeszkadzała i nie stwarzała zagrożenia zawodnikowi podczas wspinaczki na drodze.
3.Drogi są ułożone w taki sposób, aby zawodnicy w czasie wspinaczki nie przeszkadzali sobie nawzajem.
4.Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność, za nie wykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne, spada na zawodników lub ich prawnych opiekunów.
5.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów.

5. Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 1-2 maj w godzinach 12-18 na ściance wspinaczkowej w Parku Zielona. Limit zawodników 40 osób. Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów.

6. Rejestracja zawodników:
Przed rozpoczęciem rywalizacji każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu potwierdzenia obecności/wpisania się na listę startową oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu zawodów.

7.Zasady rozgrywania zawodów:
Eliminacje:
Zawodnicy będą mieli do pokonania 3 drogi wspinaczkowe na wędkę w formule Flasch. Każdy zawodnik ma tylko 1 próbę na drogę, bez ograniczenia czasowego. O wejściu do finału będzie decydować suma punktów uzyskanych po eliminacjach. Każdy przytrzymany chwyt daje zawodnikowi 1 punkt, każdy dotknięty chwyt daje ½ punktu.
Finał:
W finale zawodnicy będą mieli do pokonania 1 drogę finałową na wędkę. Zawodnik na drogę będzie miał tylko 1 próbę bez ograniczenia czasowego w formule ze strefą.

8. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.