Propozycje zmian w statucie

Proponowane zmiany dotyczą dostosowania statutu do wymogów prawa i dotyczą następujących fragmentów:

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2010 roku, Nr 79, poz. 855  ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:

1. prowadzenie działalności sportowej, naukowej, edukacyjnej i innej: służącej poznawaniu jaskiń, rejonów jaskiniowych, gór i rejonów wspinaczkowych w Polsce i na świecie;

2. inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji wiedzy o górach, jaskiniach, a także wszelkich sportach i innej działalności tam uprawianej;

3. propagowanie aktywnego wypoczynku;

4. propagowanie kultury i bezpieczeństwa uprawiania działalności górskiej oraz zasad ochrony przyrody;

5. działalność naukowa, oświatowa

6. działalność kulturalna

7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej, poprzez:

1. organizowanie wypraw i obozów eksploracyjnych, naukowych, sportowych oraz turystyczno – krajoznawczych i innych

2. prowadzenie szkoleń, kursów specjalistycznych i obozów szkoleniowych;

3. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania, lub tylko zainteresowanych celami Stowarzyszenia;

4. podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

5. działalność publicystyczną i wydawniczą w zakresie zagadnień związanych z jaskiniami, górami oraz działalnością tam prowadzoną;

6. podejmowanie i organizowanie akcji edukacyjnych, promocyjnych oraz wydarzeń artystycznych i spotkań mających na celu upowszechnienie działalności Stowarzyszenia;

7. organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów i konferencji popularyzujących cele Stowarzyszenia;

8. prowadzenie działalności poznawczej, rekreacyjnej i innej;

 

Prosimy klubowiczów o zastanowienie się nad wszelkimi zmianami oraz propozycjami kolejnych